Úvod / Články / Pravidlá Fb súťaže
Tlačiť

Pravidlá Fb súťaže

Prevádzkovateľ súťaže:

Implex, s.r.o, Pod kaštieľom 643/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36 330 809 DIČ: 2020117099, IČ DPH: SK2020117099, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14106/R (ďalej len „prevádzkovateľ);


Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

Termín trvania súťaže: 

Každá súťaž zverejnená na našej FB stránke Kvint.sk, obsahuje aj informácie o trvaní súťaže (od kedy – do kedy súťaž trvá).

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, spôsobilé na právne úkony, ktoré majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a sú registrované na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com). Každý súťažiaci sa môže zapojiť do jednej súťaže iba raz. Princíp súťaže spočíva v tom, aby sa do súťaže zapojili súťažiaci komentovaním príspevku. Presné podmienky účasti v súťaži sú zverejnené na našej FB stránke Kvint.sk, vždy pri konkrétnej súťaži. Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

 

Kto je vylúčený zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.


Ceny v súťaži: 

Ceny, ktoré sú predmetom súťaže, sú uverejnené pri konkrétnej súťaži na našej FB stránke Kvint.sk. Výhercovia znášajú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou, v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

 

Losovanie výhercov:

Losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách.

 

Zverejnenie výhercov: 

Výhercovia budú zverejnený formou oznamu na našej FB stránke Kvint.sk.

 

Odovzdanie výhry: 

Na základe neverejnej informácie od výhercov bude výhra zaslaná na poštovú adresu. Výhercom budú ich výhry odoslané najneskôr do 2 týždňov odo dňa skončenia súťaže. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu či poškodenie výhry počas prepravy.

 

 

Ďalšie podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK.
Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

 

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa).

 

Prehlásenie súťažiacich: 

Súťažiaci zapojený do súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a tiež vaše prehlásenie o tom, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

 


 


 


 

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Komentáre k článku

Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.

Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.